Rate this post

Khi xây dựng một chuỗi để xuất ra một trang web, bạn nên định dạng bất kỳ giá trị tiền tệ nào theo định dạng tiền với con người. Điều này cực kỳ dễ dàng trong C #.

Chuỗi định dạng hệ thống hoạt động như sau: {0: C}

Ví dụ, ví dụ mã sau:

decimal moneyvalue = 1921.39m;
string html = String.Format("Order Total: {0:C}", moneyvalue);
Console.WriteLine(html);

Kết quả như sau:

Tổng đơn đặt hàng: $ 1,921,39

Cần lưu ý rằng bạn phải chuyển một giá trị số vào câu lệnh String.Format. Nếu bạn chuyển vào một giá trị chuỗi, nó sẽ không định dạng chính xác. Nếu giá trị đơn vị tiền tệ của bạn ở dạng chuỗi, trước tiên bạn cần chuyển nó thành chuỗi kép.